Zieke werknemer en het recht op privacy

De privacy wordt gewaarborgd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wet bevat normen voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens en is tevens de belangrijkste rechtsbron voor de privacy in arbeidsverhoudingen. In april dit jaar zijn er nieuwe beleidsregels bekendgemaakt ten aanzien van de verwerking van gegevens over de gezondheid van zieke werknemers. De belangrijkste regels zullen hieronder kort en bondig worden uiteengezet.

Al voordat men in dienst treedt, wordt de privacy beschermd. Zo mag de werkgever niet informeren naar de gezondheid van een sollicitant alsmede naar het ziekteverzuim in het verleden.

Zodra de sollicitant eenmaal in dienst is, ligt het iets anders. Wanneer een werknemer zich ziek meldt, zal hij bepaalde informatie moeten verstrekken aan zijn werkgever. De werkgever mag bijvoorbeeld vragen naar de bereikbaarheid van de werknemer en de vermoedelijk duur van de ziekte. Ook mag de werkgever vragen óf de werknemer onder een vangnetbepaling valt, maar niet onder welke. Belangrijk hierbij is dat de werkgever niet onbeperkt naar informatie mag vragen.

Wanneer men echter ziek is, dient met in het kader van de re-integratie een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. De werknemer is verplicht om de bedrijfsarts informatie over zijn ziekte te verstrekken. Deze informatie wordt geacht vertrouwelijk te zijn. Zodra de bedrijfsarts een oordeel heeft gevormd over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, zal hij de werkgever adviseren. Hierbij is de bedrijfsarts gebonden aan zijn medisch beroepsgeheim. Informatie over de diagnose, klachten of informatie over therapieën mag de bedrijfsarts niet verstrekken. Ook niet-informatie valt onder het beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Hierbij kan gedacht worden aan problemen in het privéleven.

Ook bij ontslag kan men tegen problemen oplopen. Het ontslagverbod bij ziekte vervalt na twee jaar. Hierna kan de werkgever, wanneer hij over een ontslagvergunning beschikt, de werknemer ontslaan. Hiervoor dient de werkgever wel aannemelijk te maken   dat de werknemer binnen 26 weken niet zal herstellen. De werkgever dient hiervoor dus over informatie te beschikken. De werkgever heeft echter niet het recht om het medisch dossier van de werknemer in te zien. De werkgever kan wel aan een onafhankelijk arts vragen om dat te doen.

Kortom, als werkgever begeeft men zich al snel in grijs gebied. Wanneer een dergelijke kwestie aan de orde is, kan het daarom verstandig zijn om juridisch advies in te winnen.

Nathalie van Poucke

5 oktober 2016