WHOA oude wijn in nieuwe zakken?

Het antwoord hierop is nee.

 Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden als onderdeel van de Faillisementswet. De WHOA beoogt het reorganiserend vermogen van ondernemingen te verbeteren. De gedachtegang is dat dit gebeurt door een akkoord dat bindend kan worden voor alle schuldeisers en zelfs voor aandeelhouders. Kenmerkend is dat het akkoord wordt gesloten met schuldeisers buiten een faillissement of een surseance van betaling, iets wat tot op heden naar geldend recht nog niet mogelijk is. Hiermee kunnen bedrijven die in potentie gezond en winstgevend kunnen zijn doorgaan.

Nu een dwangakkoord enkel in surseance en/ of faillissement tot stand kan komen, bestaat er grote terughoudendheid bij ondernemingen om door middel van een dergelijk akkoord tot herstructurering van een onhoudbare schuldenlast te komen. Het vergroten van de afstand tussen formele insolventieprocedures en gerichte instrumenten kan op den duur bijdragen aan de populariteit van deze nieuwe regeling.

Hoe gaat deze nieuwe regeling in zijn werk?

Alvorens er een akkoord kan komen moet er een verzoek van de schuldenaar of van derden worden ingediend. Hierop kan een herstructureringsdeskundige – door de rechtbank – worden benoemd. Het mooie van deze benoeming is dat deze voorgaat op het verzoek tot een faillissement. Deze herstructureringsdeskundige handelt met het oog op belangen van schuldeisers en andere stakeholders, waaronder bijvoorbeeld werknemers.

De schuldeisers die partij dienen te worden bij een akkoord worden daartoe ingedeeld in klassen. Deze klassen worden gevormd door schuldeisers met een gelijke rang. In dit geval worden schuldeisers met een preferente vordering niet in dezelfde klasse geplaatst als schuldeisers zonder deze preferentie. Bijzondere aandacht is er natuurlijk in dit geval voor de ‘fiscus, banken met een recht van hypotheek, pandhouders, aandeelhouders en ‘gewone’ schuldeisers.

Indien nu tenminste een klasse met het akkoord heeft ingestemd, kan de schuldenaar bij de rechtbank een verzoek tot homologatie van het akkoord indienen. De rechtbank geeft nu zo spoedig mogelijk een beschikking waarbij zij het verzoek tot homologatie van het akkoord honoreert, tenzij er een van de weigeringsgronden bedoeld in artikel 384 lid 2 Fw voordoen.

Indien het akkoord door de rechtbank wordt gehomologeerd is het verbindend voor de schuldenaar en alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders. Tenslotte is het akkoord de juridische basis voor het herstructureringsplan.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons kantoor voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

1 februari 2021