Wat te doen bij wanprestatie?

Wanneer een overeenkomst wordt gesloten, ontstaan er voor beide partijen verplichtingen. Als het bijvoorbeeld om een koopovereenkomst gaat, dan verbindt de verkoper zich tot het leveren van een goed en verbindt de koper zich tot het betalen van de aankoopprijs. Wanneer vervolgens de verkoper zijn verplichting niet (geheel) of correct nakomt, is er sprake van wanprestatie.

Let op: Voor veel ‘soorten’ overeenkomsten – zoals bijvoorbeeld de koopovereenkomst – bestaan er naast algemene regels ook specifieke regels die van toepassing kunnen zijn. Hoewel deze tevens belangrijk zijn, wordt in deze bijdrage enkel aandacht besteed aan de algemene regels.

Wanneer men geconfronteerd wordt met wanprestatie dient de wederpartij op de hoogte te worden gebracht van het feit dat hij niet of niet adequaat heeft gepresteerd. Dit gebeurt via een schriftelijke aanmaning waarbij aan de wederpartij de laatste kans wordt gegeven om in een redelijke termijn aan zijn verplichting te voldoen. Dit wordt ook wel een ingebrekestelling genoemd. Als de wederpartij vervolgens niet aan deze laatste kans voldoet, is hij in verzuim en kan men verschillende juridische instrumenten aanwenden. Een ingebrekestelling is uiteraard niet nodig wanneer nakoming niet meer mogelijk is. De wederpartij is dan direct in verzuim.

Er zijn vervolgens verschillende wegen die men kan bewandelen. De mogelijkheid bestaat om:

1. nakoming te vorderen;

2. vervangende schadevergoeding te vorderen;

3. een beroep te doen op het opschortingsrecht;

4. de overeenkomst te ontbinden.

1. Nakoming

Wanneer er nakoming wordt gevorderd, dan wordt er simpelweg geëist dat de overeenkomst alsnog wordt nagekomen. Wanneer de verkoper bijvoorbeeld het product niet heeft geleverd, dan moet hij dat alsnog doen. Er bestaat hier tevens de mogelijkheid om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

2. Vervangende schadevergoeding

In plaats van nakoming van de overeenkomst kan er ook vervangende schadevergoeding worden gevorderd. De wederpartij hoeft dan niet alsnog aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voldoen, maar zal dan direct schadevergoeding dienen te betalen.

3. Opschorting

Wanneer er nakoming wordt gevorderd, kan men tevens de druk bij de wederpartij opvoeren om aan de nakoming te voldoen. Dit kan worden gedaan door de eigen verplichting uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. Wanneer de verkoper bijvoorbeeld wanprestatie levert door een gebrekkig product te leveren, dan kan de koper onder omstandigheden zijn verplichting – het betalen van de koopsom – uitstellen totdat de verkoper een deugdelijk product heeft geleverd

4. Ontbinding

Tot slot bestaat tevens de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Dat houdt in dat de overeenkomst ophoudt te bestaan. Door de ontbinding ontstaat er vervolgens een ongedaanmakingsverbintenis. Dit wil zeggen dat ieder der partijen de eventuele al gedane prestaties ongedaan moet maken. De verkoper zal dus dan het product weer terugnemen en het betaalde aankoopbedrag terugstorten aan de koper.

Heeft u een overeenkomst gesloten en is er sprake van wanprestatie? Zoals u heeft kunnen lezen zijn er verschillen wegen die kunnen worden bewandeld. Het is echter zaak om de juiste weg te kiezen en daarbij alle wettelijke regels in acht te nemen. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar tijdens ons inloopspreekuur.

5 juli 2017

Anneline Nieuwenhuijse