Wanneer is sprake van samenwonen wat de onderhoudsplicht jegens ex-echtgenoten doet eindigen?

Volgens artikel 1:160 BW eindigt een verplichting van een gewezen echtgenoot/echtgenote om uit hoofde van de echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de ander wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat, dan wel gaat samen leven met een ander als ware zij gehuwd of als hadden zij een geregistreerd partnerschap.

Blijkens de jurisprudentie is voor een situatie waarin sprake is van samenleven in de zin der wet nodig dat tussen de nieuwe partners sprake is van een affectieve relatie van duurzame aard, die meebrengt dat zij elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gezamenlijke huishouding voeren. 

Blijkens een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem –Leeuwarden de dato 9 juni 2015 impliceert het feit dat beide partners een eigen woning hebben waardoor het financieel niet mogelijk zou zijn om te gaan samenwonen (bijvoorbeeld door verlies aan partneralimentatie) niet dat geen sprake kan zijn van samenwonen in de zin der wet. (ECLI: GHARL:2015:4200)

Ilse de Dobbelaere-Woets

Augustus 2015