Voorwaardelijke ontruiming van de woning

Wanneer een huurder overlast veroorzaakt bij omwonenden, kan dit onder omstandigheden een grond vormen voor de ontruiming van de woning. Zoals u echter wellicht kunt voorstellen, is het vaak lastig om te bepalen of een ontruiming in dat geval rechtvaardig is. De rechtbank Gelderland laat in een recente uitspraak van 10 november 2016[1] zien hoe zij met een dergelijk probleem omgaan.

In deze zaak ging het om een huurder die vanwege zijn psychische problemen overlast veroorzaakte in de buurt. In verschillende overlastmeldingen van buurtbewoners stond te lezen dat de huurder veelvuldig met voorwerpen gooide, ruiten vernielde, buurtbewoners bedreigde en het afval in zijn tuin liet liggen.

De verhuurder vorderde de kantonrechter om bij vonnis in kort geding de huurder te veroordelen de woning te ontruimen. De kantonrechter overwoog dat voor toewijzing van een vordering tot ontruiming slechts plaats is indien met een grote mate van waarschijnlijk in een bodemprocedure de ontbinding van de huurovereenkomst zal worden uitgesproken. Bovendien moet er sprake zijn van een zodanig ernstige tekortkoming dat het belang van de verhuurder om over een vrije woning te beschikken moet prevaleren boven het belang van de huurder om in de woning te blijven.

De huurder verklaarde ter zitting dat hij de vernielingen had toegebracht, echter van enige vorm van bedreiging was volgens de huurder geen sprake. Verder gaf de huurder aan dat de door hem veroorzaakte overlast het gevolg was van traumatische ervaringen uit zijn verleden. Hij verklaarde ook sinds enkele maanden psychische hulp te ontvangen. Sterker nog, zijn begeleider verklaarde ter zitting dat hij erg hoopvol gestemd was en dat sinds de start van het traject er geen overlast meer was gemeld in de buurt.

Het was aan de rechter om aan de hand van voornoemde feiten te beslissen of de vordering tot ontruiming al dan niet kon worden toegewezen. De rechtbank was echter van mening dat dit geen kant en klare zaak was. Om die reden wees de rechtbank de vordering tot ontruiming voorwaardelijk toe, in die zin dat wanneer de huurder zich in de toekomst niet zou houden aan enkele opgelegde gedragsaanwijzingen, de verhuurder alsnog mocht overgaan tot ontruiming. Uit dit arrest blijkt dus dat in dergelijke gevallen maatwerk een oplossing kan bieden.

[1] Rb. Gelderland 10 november 2016 ECLI:NL:RBGEL:2016:6566

2 januari 2017

Nathalie van Poucke