Verrekenen, wanneer mag dat?

Het gebeurt doorlopend dat een schuld tegen een vordering wordt weggestreept. Het is namelijk vaak efficiënter om over en weer de verschuldigde bedragen weg te strepen dan elkaars facturen te betalen.

De vraag is of deze gang van zaken ook altijd mag en wat de vereisten hier voor zijn.

Vroeger vond verrekening automatisch van rechtswege plaats. Dat is echter niet meer het geval en de hoofdregel is nu: verrekenen mag tenzij anders overeengekomen. Er is een wettelijke bepaling (opgenomen in art. 6:127 BW) welke omschrijft wat de vereisten van verrekenen zijn.

Deze vereisten zijn als volgt: Partijen moeten elkaar schuldeisers en schuldenaar zijn. De partij die wenst te verrekenen dient aan de ander te melden dat hij gaat verrekenen en dat hij bevoegd is tot verrekening. Deze melding is vormvrij en mag zowel schriftelijk als mondeling. Daarnaast moeten de te verrekenen vorderingen aan elkaar beantwoorden. Denk hierbij aan twee vorderingen die zien op een geldbedrag. Het laatste vereiste is dat een partij een bedrag pas kan verrekenen met een ander bedrag op het moment dat het te ontvangen bedrag opeisbaar is. Een vordering is o.a. opeisbaar op het moment dat de betalingstermijn is verstreken.

Wat als uw wederpartij niet akkoord gaat nadat u hebt medegedeeld dat u zult gaan verrekenen? Als u aan alle voorwaarden tot verrekenen heeft voldaan brengt dit geen probleem, en is verrekenen mogelijk ook als de wederpartij dit niet wil. Het kan dan echter zo zijn dat uw wederpartij voorlegt aan de rechter. In dat geval moet u, de gene die tot verrekenen is overgegaan, bewijzen dat u een vaststaande vordering heeft, of dit eenvoudig is vast te stellen. Daarna zal er uiteraard ook gekeken worden of er aan alle overige eisen tot verrekenen is voldaan.

Houdt er daarnaast altijd rekening mee dat art. 6:127 BW van aanvullend recht is. Dat wil zeggen dat er van deze bepaling mag worden afgeweken en er bijvoorbeeld nadere voorwaarden aan verrekenen mogen worden gesteld of dat er tussen partijen wordt overeengekomen dat er in het geheel niet mag worden verrekend.

Uiteraard zijn er ook situaties te bedenken die verrekenen moeilijker lijken te maken. Denk hierbij aan de situatie waarin uw schuldenaar failliet is gegaan. Wij informeren u ook in die gevallen graag over de mogelijkheden tot verrekenen.

31 juli 2017

Marloes de Houck