Verdeling huwelijksgoederengemeenschap, boetes en strafmaatregelen

Partijen zijn gehuwd geweest in algehele gemeenschap van goederen. Uit de wet volgt dat de echtelieden beiden voor de helft draagplichtig zijn voor schulden welke tijdens het huwelijk zijn ontstaan.

Slechts in zeer uitzonderlijk gevallen kon daar voor 1 januari 2018 van worden afgeweken. Inmiddels is de wetgeving aangepast waardoor een beroep op een andere verdeling van de draagplicht wellicht eenvoudiger wordt.

In onderhavige situatie was de man belastingadviseur. De man had tijdens het huwelijk boetes en strafmaatregelen opgelegd gekregen wegens ernstige tekortkomingen in zijn administratiewerkzaamheden. Het betroffen fiscaal en strafrechtelijk laakbare gedragingen.

De man heeft de vrouw met wie hij in gemeenschap van goederen was gehuwd met opzet benadeeld oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (27 maart 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:2879). Onder deze omstandigheden is het in strijd met redelijkheid en billijkheid dat de vrouw zou moeten meebetalen aan boetes en strafmaatregelen jegens de man die het gevolg zijn van ernstige schending van de man van de kernwaarden van zijn beroep. Deze specifieke omstandigheden van het geval merkt het Gerechtshof aan als zeer uitzonderlijk.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:2879

1 oktober 2018

Ilse de Dobbelaere-Woets