Tijdig klagen en de gevolgen bij niet voldoen daaraan

Stel, je net gekochte robot grasmaaier blijkt bij het openen van de doos beschadigd te zijn. Logischerwijs zal je klagen bij de verkoper dat het product gebrekkig is. Wacht echter niet te lang met klagen, want dat kan verstrekkende gevolgen hebben.

Ingevolge art. 6:89 en 7:23 (Burgerlijk Wetboek) BW kan een schuldeiser of koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie of het geleverde, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij dit gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, de verkoper daarvan in kennis heeft gesteld.

Deze zogenoemde klachtplicht geldt voor een gebrek in een gekochte goed, maar ook voor gebrekkige diensten. In zekere zin geldt de klachtplicht voor alle gebrekkige ontvangen prestaties. Deze regeling geldt enkel wanneer gebrekkig is gepresteerd. Indien in het geheel niet is gepresteerd geldt deze regeling niet.

Klagen is eigenlijk heel simpel, het enige waaraan je moet voldoen is aangeven bij de verkoper dan wel dienstverlener dat je aanwijzingen hebt waaruit blijkt dat de prestatie – het geleverde goed of de dienst – niet deugt en dat je hierop terugkomt bij diezelfde verkoper dan wel dienstverlener.

Klachttermijn

Tijdig klagen houdt in dat wordt geklaagd “binnen bekwame tijd” nadat je ontdekt hebt of had behoren te ontdekken dat iets in de prestatie niet klopt. Er is geen eenduidig antwoord te geven wanneer tijdig is geklaagd. Alle relevante omstandigheden zijn van belang, denk bijvoorbeeld aan de zichtbaarheid van het gebrek en/of de deskundigheid van de koper en verkoper dan wel dienstverlener. In ieder geval betekent binnen bekwame tijd niet dat je direct hoeft te klagen. Je hebt nog de mogelijkheid om nader onderzoek te verrichten.

Houdt rekening ermee dat wanneer nader onderzoek naar de klacht nodig is, niet kan worden afgewacht totdat het onderzoek – eventueel door een deskundige – is afgerond. Indien het onderzoek langere tijd duurt, dan zal je de verkoper dan wel dienstverlener moeten mededelen dat je onderzoek verricht of laat verrichten. Tevens moet worden aangeven hoe lang het onderzoek naar verwachting zal duren.

Een consument klaagt in ieder geval tijdig als wordt geklaagd binnen twee maanden nadat het gebrek bekend was of bekend had behoren te zijn.

Voor de klachttermijn is niet van belang of je kennis hebt van de oorzaak van het gebrek of weet aan wie de tekortkoming kan worden toegerekend. Alleen het feit dat je bekend bent met het gebrek is van belang.

Gevolgen

Onnodig vaak worden rechten verspeeld door de schuldeiser of koper doordat deze niet tijdig klaagt. De gevolgen van niet tijdig klagen zijn namelijk nogal groot. Je verliest alle rechten en bevoegdheden die je op grond van de gebrekkige prestatie van de wederpartij ten dienste stonden. Zodoende kan je geen beroep meer doen op het gebrek en blijf je zitten met bijvoorbeeld de beschadigde grasmaaier.

Tips

– Als koper doe je er verstandig aan om de prestatie of het geleverde na ontvangst te onderzoeken op deugdelijkheid en de verkoper dan wel dienstverlener zonodig te waarschuwen.

– Klaag ook onverwijld als blijkt dat de omvang van het gebrek groter is dan in eerste instantie was aangegeven in de eerdere klacht.

– Na het klagen moet je niet stilzitten, want er beginnen na het klagen verjaringstermijnen te lopen. Als consument moet je rekening ermee houden dat wanneer niet binnen twee jaar na het klagen op de kwestie    wordt teruggekomen, de vordering verjaart.

– Het is aan te raden niet alleen te klagen om uw rechten voor te behouden, maar vervolgens ook op een redelijke termijn tot actie over te gaan.

12 juni 2018

Anneline Nieuwenhuijse