Strandpaviljoen: roerend of onroerend

Strandpaviljoenen zijn er in soorten en maten. Sommige paviljoens staan 365 dagen per jaar op het strand en andere paviljoens worden na het ‘seizoen’ afgebroken om na enkele maanden weer opgebouwd te worden. De vraag stelt zich of een paviljoen ‘roerend’ of ‘onroerend’ is. Als wordt aangenomen dat de paviljoen roerend is dan kan het worden verkocht zonder dat de overdracht middels een notariële akte moet worden verleden. Overdrachtsbelasting is niet verschuldigd. Als wordt aangenomen dat een paviljoen onroerend is dan moet een overdracht plaatsvinden middels een notariële akte en is er (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd over de koopsom. Ook voor de (mogelijkheid tot) financiering kan het antwoord op de vraag, roerend/onroerend, van groot belang zijn. Immers, op een roerende zaak kan de bank geen hypotheek vestigen maar op een onroerende zaak wel. Het kunnen vestigen van zekerheid is voor de bank natuurlijk een belangrijke voorwaarde voor het wel of niet verstrekken van een financiering.

Roerend of onroerend?

In art.  3:3 lid 1 BW is bepaald wat een onroerende zaak is, namelijk: de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Artikel 5:20  BW geeft aan dat de eigendom van de grond mede omvat gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.

Zeeuws-Vlaanderen vs Nederland

Na de winter worden veel de strandpaviljoens weer opgebouwd nadat deze na de zomer waren afgebroken. Door de Hoge Raad is in het verleden  geoordeeld dat deze paviljoens –dus af te breken en op te bouwen paviljoens – roerende zaken zijn. De argumentatie was dat deze paviljoens elk jaar weer worden opgebouwd en vervolgens in het najaar worden afgebroken. In Zeeuws-Vlaanderen blijven veel –de meeste- paviljoens 365 dagen per jaar staan. Het valt met veel kans op succes te beargumenteren dat deze paviljoens onroerend zijn.

Juridische consequenties

Als een zaak roerend is kan de bank enkel een pandrecht vestigen op het paviljoen. Als het paviljoen echter onroerend blijkt te zijn dan is er geen geldig pandrecht gevestigd. Immers, als zekerheid had hypotheek gevestigd moeten worden! Er zijn tal van belangrijke verschillen tussen een ‘roerend paviljoen’ en een ‘onroerend paviljoen’. Ook fiscaal kunnen er enorme verschillen zijn.

Vragen?

Hebt u vragen over de vraag of een strandpaviljoen roerend of onroerend is dan kunt u (vrijblijvend) terecht bij Ronny Nobus.

28 januari 2016