Stiefmoeder belanghebbende in zaak over gezag, hoofdverblijf en omgang

Man en vrouw zijn gescheiden en hebben 3 kinderen. De man start een procedure betreffende het gezag over de kinderen, hun hoofdverblijf en de zorgregeling. De vrouw gaat in hoger beroep tegen de beschikking van de Rechtbank.

In hoger beroep is de vraag aan de orde of de nieuwe echtgenote van de man, die de kinderen mede verzorgt en opvoedt, als belanghebbende in de procedure dient te worden aangemerkt en als zodanig een rol speelt in de procedure.

Het gerechtshof bepaalt dat onder belanghebbende in het personen- en familierecht, niet zijnde scheidingszaken, onder  belanghebbende dient te worden verstaan ‘degene op wiens rechten of verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft’ en meer specifiek is opgenomen dat (ook) als belanghebbende wordt aangemerkt ‘degene die niet de ouder is en de minderjarige op wie de zaak betrekking heeft ten minste een jaar als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt.’

De conclusie luidt  dat de stiefouder wel degelijk een rol kan hebben in procedures betreffende tot haar/zijn gezin behorende stiefkinderen naast de ouders waarbij wel opgemerkt dient te worden dat volgens de wet uitsluitend sprake is van stiefouder indien er sprake is van een huwelijk is met de ouder. Voor samenlevers geldt deze regel dus niet.

12 juli 2019

I. de Dobbelaere-Woets