Sinds 1 juli 2017 heeft de zieke werknemer recht op een second opinion

Halverwege vorig jaar zijn er in het kader van preventie een aantal zaken in de Arbowet gewijzigd. Eén daarvan is dat de werknemer het recht heeft op een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts. Ondanks dat deze wijziging al enige tijd geleden is ingevoerd¹ , is nog niet iedereen hiervan op de hoogte. Het is dan ook een goed moment om dit onderwerp eens nader te belichten.

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, dient de werkgever dit door te geven aan de bedrijfsarts. De werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn eigen re-integratie wat onder andere betekent dat hij dient te verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts. Binnen 6 weken na de ziekmelding stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. Hierin staat het oordeel van de bedrijfsarts over de zieke te lezen.

Wanneer de werknemer het niet eens is met dit oordeel, heeft hij sinds 1 juli 2017 de mogelijkheid om een second opinion van een andere onafhankelijke bedrijfsarts te vragen. Bedrijfsartsen moeten dergelijk verzoeken altijd accepteren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen. Hierbij kan men denken aan het oneigenlijk gebruik van de second opinion door veelvuldig een verzoek te doen. Wanneer de bedrijfsarts de second opinion weigert, dan kan de werknemer een klacht. Mocht de werknemer door het voorgaande het vertrouwen zijn verloren, dan kan hij zelfs een verzoek doen om door een andere bedrijfsarts te worden geholpen.

Belangrijk is dat de second opinion geen schorsende werking heeft, hetgeen betekent dat het advies van de eerste bedrijfsarts geldig blijft totdat het advies op basis van de second opinion wordt aangepast. Daarbij komt dat de second opinion niet bindend is en de kosten daarvan voor rekening van de werkgever komen.
De second opinion is dus een nieuw belangrijk instrument dat kan worden ingezet door de werknemer. Heeft u een zieke werknemer of ben u thans ziek en in loondienst? Wij voorzien u graag van advies.

N.B. de second opinion is iets anders dan het bekende deskundigenoordeel van het UWV. Het deskundigenoordeel betreft namelijk een oordeel van een arbeidsdeskundige van het UWV over het eigen en/of het aangepaste werk van de werknemer alsmede de re-integratieverplichtingen van partijen.

1: Er is wel sprake van een overgangstermijn van één jaar waardoor de nieuwe regels nog niet op iedereen van toepassing zijn.

27 maart 2018

Anneline Nieuwenhuijse