Partneralimentatie en compensatie niet opgenomen vakantie-uren

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 18 maart 2021 lag de vraag voor of het uitbetalen van niet-opgenomen vakantie-uren bij het einde van het dienstverband gezien diende te worden als inkomen wat de draagkracht van de alimentatieplichtige ontslagen werknemer verhoogt.

Het Gerechtshof is van mening dat in redelijkheid niet van de alimentatieplichtige kan worden gevraagd de compensatie van vakantie-uren aan te wenden om zijn WW-uitkering aan te vullen en daarmee zijn draagkracht om partneralimentatie te voldoen te verhogen. De alimentatieplichtige was niet in de gelegenheid geweest de vakantie-uren op te nemen.

De uitbetaalde vakantie-uren maken geen deel uit van het salaris maar zijn een compensatie voor de vakantie-uren waar de alimentatieplichtige recht op had en die hij, buiten zijn invloed, niet heeft kunnen opnemen. De compensatie heeft niet het karakter van een aanvulling op het verlies aan inkomen of als een beloning voor verrichte arbeid of bijzondere inspanning, maar betreft een persoonlijk recht op vrije dagen. Het Gerechtshof acht het niet redelijk deze vergoeding van invloed te laten zijn op de draagkracht.

ECLI:NL:GHARL:2021:2619

9 april 2021

I. de Dobbelaere-Woets