Overlast veroorzaakt door dieren. Reden voor ontruiming van gehuurde?

Wanneer een eigenaar zijn pand verhuurt aan een huurder, kan de situatie zich voordoen dat de huurder overlast veroorzaakt aan omwonenden. De verhuurder kan dan gehouden zijn om op te treden tegen zijn huurder. Dit kan zelfs zo ver gaan dat ontruiming van het gehuurde gerechtvaardigd is.

De rechtbank Amsterdam heeft zich onlangs op 15 juli 2016 uitgesproken over een dergelijke zaak.[1] In deze zaak vorderde de verhuurster ontruiming van het gehuurde. Dit hield in dat de huurster, haar twee kinderen en haar twee honden de woning zouden moeten verlaten. Een bijzonderheid was echter dat de overlast niet veroorzaakt werd door de huurster zelf, maar door de twee honden. Mede hierdoor rees de vraag of de vordering van de verhuurster wel gerechtvaardigd was.

In de beoordeling overwoog de kantonrechter allereerst dat de huurster bij het aangaan van de huurovereenkomst geen open kaart had gespeeld. Zij had namelijk aan de verhuurster medegedeeld dat zij in het pand wilde wonen samen met haar kinderen en haar “twee hondjes”. Het zijn echter geen hondjes, maar forse exemplaren die ongeveer 40 à 45 kg wegen en fors geluid kunnen produceren. Doordat de huurster niet de juiste informatie had verschaft, heeft de verhuurster op haar beurt geen goede beoordeling kunnen maken of zij, gelet op twee grote honden, de huurovereenkomst wilde aangaan. De kantonrechter oordeelde dat dit de huurster kon worden aangerekend.

Vervolgens overwoog de kantonrechter, mede gelet op de getoonde opnames, dat de honden veelvuldig een stevig geluid hebben geproduceerd. Er is derhalve sprake van structurele overlast. De kantonrechter stelde voor om de honden tijdelijk anders onder te brengen en in gesprek te gaan met de omwonenden. De huurster heeft dit echter afgewezen. De kantonrechter kon hieruit opmaken dat de verhuurster de feitelijke situatie en derhalve ook de overlast miskende.

Hierdoor is volgens de kantonrechter de huurster tekort geschoten in haar uit haar huurovereenkomst voortvloeiende plicht om geen overlast te veroorzaken aan omwonenden. Echter, nu de klachten gericht waren tegen de honden en niet tegen de verhuurster zelf, wees de kantonrechter de vordering de verhuurster af. De huurster mocht dus in de woning blijven wonen. Niettemin oordeelde de kantonrechter dat de honden wel moesten worden verwijderd uit het pand.

Uit deze uitspraak blijkt dat overlast van huisdieren er voor kan zorgen dat de dieren moeten worden verwijderd uit het gehuurde. Daarnaast blijkt ook dat het belangrijk is om aan de verhuurder adequate informatie te verschaffen bij het aangaan van de huurovereenkomst. Mocht u dit niet doen, kan de rechter dit in zijn beoordeling meenemen.

[1] Rb. Amsterdam 15 juli 2016 ECLI:NL:RBAMS:2016:4522.

Anneline Nieuwenhuijse

17 augustus 2016