NOW 2.0; de uitwerking van de Tijdelijke noodregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Gisteren heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kamer geïnformeerd over de tijdelijke noodregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, ‘de NOW’.[1]  Middels deze bijdrage hopen wij voor u de maatregel inzichtelijk te maken.

Aanleiding en doel voor de NOW

De aanleiding voor de NOW is duidelijk; door de uitbraak van het coronavirus wordt Nederland geconfronteerd met buitengewone omstandigheden. De opgelegde  maatregelen vanuit de overheid hebben een grote impact op de arbeidsmarkt waardoor veel bedrijven noodgedwongen moeten sluiten danwel minder omzet draaien. Om die reden hebben veel werkgevers een beroep gedaan op de reguliere Regeling werktijdverkorting. Die regeling bleek echter niet berekend te zijn op zo’n dergelijke grote aanvraag waardoor de NOW in het leven is geroepen.


De NOW heeft als doel om ondernemers via subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. De regeling zal worden uitgevoerd door het UWV en zij streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te voeren. 

Inhoud en doelgroep van de regeling

De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van tenminste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. Het uitgangspunt is dat omzetdalingen van meer dan 20% in deze periode het gevolg zijn van de crisis; de werkgever hoeft dus niet aan te tonen in welke mate de crisis heeft bijgedragen aan de omzetdaling.

De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers. Dit geldt zowel voor vaste krachten als voor flexibele krachten (o.a. een nulurencontract en payroll- en uitzendkrachten). De subsidie ziet in eerste instantie enkel op de maanden maart tot en met mei 2020. Indien nodig, kan de regeling nogmaals met drie maanden worden verlengd.

Contouren regeling

  1. Berekening van de tegemoetkoming

De subsidie bedraag maximaal 90% van de loonsom over de periode maart tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt aansluiting gezocht bij het sociale verzekeringsloon. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremie worden gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvragen is gekozen voor een standaard opslag van 30% voor de werkgeverslasten. Om misbruik te voorkomen komt loon boven € 9.538,- per maand niet voor de subsidie in aanmerking.

Het percentage 90% is het maximumpercentage dat wordt uitgekeerd bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld.

Zoals gezegd moet de omzetdaling zich voordoen over een periode van drie maanden waarbij de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet wordt vervolgens vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019 en gedeeld door 4. Het is niet mogelijk om een correctie aan te vragen wanneer de meetperiode niet representatief is door bijv. seizoenspatronen.

Als er sprake is van een samenstelling van rechtspersonen wordt gekeken naar de omzetdaling op concernniveau.

  1. Aanvraag, voorschot en toekenning subsidie

De werkgever moet de subsidie zelf aanvragen via het UWV. Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan hij aangeven dat hij de meetperiode later wil laten aanvangen. De werkgever noteert vervolgens de verwachte omzetten en vergelijkt deze zelf met de omzet van 2019 gedeeld door vier. Dat percentage wordt dan op formulier ingevuld.

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 80% van de te verwachte tegemoetkoming. Er geldt een beslistermijn van 13 weken en de betaling zal in drie termijnen worden voldaan. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Hierbij zal in sommige gevallen een accountantsverklaring vereist zijn.

Voorwaarden voor deelname

Zoals hiervoor al is aangegeven is het doel van de regeling het behoud van banen. Er zijn dan ook een tweetal voorwaarden waar men als werkgever aan moet voldoen.

  • De werkgever heeft de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
  • De werkgever mag gedurende de periode waarvoor subsidie is ontvangen geen ontslagaanvraag indienen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Indien de werkgever niet aan deze voorwaarden voldoet, zal dit consequenties hebben voor de subsidie. Deze zal dan worden gecorrigeerd.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

De werkgever blijft verantwoordelijk voor de informatie die hij bij zijn aanvraag verstrekt. De werkgever dient derhalve een zodanig controleerbare administratie te hebben dat achteraf – te weten tot vijf jaar na de verstrekking van de subsidie – kan worden gecontroleerd of de subsidie terecht is verstrekt. Indien er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, dan heeft het UWV de mogelijkheid om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

N.B Noodmaatregel

Belangrijk is om in gedachte te houden dat het gaat om een noodregeling die voor veel werkgevers van toepassing is. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om rekening te houden met bedrijfsspecifieke kenmerken. De minister geeft echter aan dat de werking van de regeling nauwlettend gemonitord zal worden. De regeling zou daarom ook nog kunnen worden aangepast.

Heeft u naar aanleiding van deze bijdrage nog vragen over de NOW, neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag verder!

Nathalie van Poucke

1 april 2020

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/31/tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-behoud-van-werkgelegenheid