Liegen op cv leidt niet altijd tot ontslag op staande voet

Het gerechtshof Den Haag[1] heeft zich uitgelaten over de vraag of het ontslag op staande voet van een werkneemster naar aanleiding van haar leugenachtige cv terecht was. Het antwoord is negatief. Ik licht dit toe.

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:1880

 

Feiten

De zaak gaat over een werkneemster die gesolliciteerd had op een vacature waarin specifiek was gevraagd naar een diploma VIG niveau 3. De werkneemster had onterecht op haar cv gezet dat ze het desbetreffende diploma had behaald. Tijdens het sollicitatiegesprek en nadat ze is aangenomen heeft werkneemster meerdere malen uitdrukkelijk toegezegd te beschikken over het betreffende diploma. Toen de werkgever – acht maanden nadat werkneemster was aangenomen – achter de leugenachtige inlichting kwam, was er volgens hem sprake van een dringende reden en ontsloeg hij werkneemster op staande voet. Werkneemster was hier niet mee eens en deed met succes een beroep bij de rechter, hetgeen heeft geleid tot een oordeel in hoger beroep.

Rechtsvraag

In onderhavig geval stond ter discussie of de onjuiste inlichting van de werkneemster inzake het diploma waarover zij niet beschikte voldoende grondslag bood voor een dringende reden voor ontslag op staande voet.

Oordeel en motivatie van de rechter

Voor een ontslag op staande voet is een dringende reden vereist op grond van artikel 6:677 lid 1 BW. Onder dringende redenen vallen zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van een werknemer, die ervoor zorgen dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (artikel 7:678 lid 1 BW). Verder kan de omstandigheid dat een sollicitant die de toekomstige werkgever bewust misleidt met een vals cv of inlichting worden beschouwd als een dringende reden voor ontslag. Dit blijkt expliciet uit artikel 7:678 lid 2 sub a BW. Dit is dan ook het uitgangspunt.

Met betrekking tot dringende reden voor ontslag op staande voet, betrekt het hof terecht de bovengenoemde artikelen. Daarnaast merkt het hof op dat tevens alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen. Indien er sprake is van een dringende reden voor ontslag, moet de werkneemster hiervan onverwijld in kennis worden gebracht door de werkgever.

Het hof stelt voorop dat de werkneemster ten onrechte op haar cv heeft vermeld dat ze in het bezit is van een VIG niveau 3-diploma. Het hof benadrukt dat dit in beginsel een grond voor dringende reden voor ontslag op staande voet kan opleveren. Toch is het hof van oordeel dat in deze zaak anders moet worden geoordeeld. In het bijzonder acht het hof het van belang dat de werkneemster niet te kort schoot in haar werkzaamheden. Ook is niet gesteld, dan wel gebleken dat werkneemster werkzaamheden heeft verricht die verboden zijn zonder een VIG niveau 3-diploma, zij tekortgeschoten is in de zorg voor haar cliënten of dat zij anderszins hun belangen heeft geschaad. De werkgever heeft het voorgaande niet (voldoende) betwist.

Gezien voornoemde omstandigheden is het hof van oordeel dat er geen sprake is van dringende reden voor ontslag op staande voet en kent het hof de werkneemster een vergoeding toe.

Gevolgen voor de praktijk

Zoals aangegeven is het uitgangspunt dat er een dringende reden voor ontslag op staande voet bestaat indien de werknemer de werkgever misleidt met een vals cv of inlichting. Slechts onder bijzondere omstandigheden in een concreet geval kan de rechter hiervan afwijken. Voor een werknemer is het daarom verstandig om geen vals cv of inlichting te verstrekken aan de werkgever. Voor een werkgever is het raadzaam om goed te controleren of een ontslag op staande voet naar aanleiding van een vals cv of inlichting juridisch gezien terecht is.

Heeft u een vraag over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met ons kantoor voor een gratis en vrijblijvend advies.

A.J. Nieuwenhuijse

21 januari 2021