Let op: het sluiten van een overeenkomst met de gemeente geeft niet altijd zekerheid

Dat het nog wel eens mis kan gaan blijkt wel uit een zaak[1] waarin een projectontwikkelaar aan de gemeente een ontwerpplan had voorgelegd voor de ontwikkeling van een zorglandschap, bestaande uit groepswoningen voor zorgbehoevenden, een bed & breakfast en enkele vrijstaande woningen. Voor de ontwikkeling van dit plan diende wel het geldende bestemmingsplan te worden gewijzigd omdat het bestemmingsplan simpelweg niet voorzag in een dergelijk zorglandschap. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente verklaarde dat zij voornemens was om medewerking te verlenen aan het plan. Met het oog hierop sloot de ontwikkelaar van het zorglandschap een zogenoemde anterieure overeenkomst met de gemeente waarin dit werd vastgelegd. Enige tijd later kreeg de ontwikkelaar van het zorglandschap echter te horen dat de gemeenteraad weigerde om het plan vast te stellen.

De projectontwikkelaar kreeg dus niet van het college van B&W, maar van de gemeenteraad te horen dat zij niet wilde meewerken aan de herziening van het bestemmingsplan. Het is immers zo geregeld dat het college van B&W zich bezig houdt met het dagelijks bestuur en de gemeenteraad het beleid van de gemeente bepaalt. Dit brengt ook met zich dat het de gemeenteraad is, die bevoegd is om een bestemmingsplan te wijzigen. In het onderhavige geval wilde de gemeenteraad niet meewerken aan de bestemmingswijziging omdat het ontwerpplan in strijd zou zijn met het beleid van de gemeente.

De projectontwikkelaar stelde vervolgens beroep in bij de Raad van State die op 18 januari 2017 vonnis wees. De Raad van State overwoog dat de gemeenteraad een eigen afweging heeft gemaakt en heeft geconcludeerd dat het plan in strijd is met het gemeentelijk beleid. Voor wat betreft de gesloten anterieure overeenkomst overwoog de Afdeling dat een dergelijke overeenkomst slechts een inspanningsverplichting met zich mee brengt voor gemeente. Deze inspanningsverplichting kan niet leiden tot een verplichting van de gemeenteraad om, ondanks de strijd met het gemeentelijk beleid, het ontwerpplan goed te keuren. Volgens de Raad van State kan een definitieve beslissing in een dergelijke kwestie afhankelijk zijn van alle in de loop van de procedure naar voren gekomen feiten en belangen, waardoor de beslissing ook anders kan uitvallen dan de gemeente bij het sluiten van de anterieure overeenkomst in gedachte had.

Om kortgezegd telleurstellingen te voorkomen: reken uzelf dus niet te rijk wanneer u een dergelijke overeenkomst met de gemeente heeft gesloten!

[1] Afdeling Raad van State van 18 januari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:109) https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:109

9 februari 2017

Anneline Nieuwenhuijse