Het regeerakkoord; wat zijn de consequenties voor het arbeidsrecht?

In het onlangs gepresenteerde regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’  wordt gepleit voor een moderne arbeidsmarkt. Hoewel Nederland er economisch goed voor staat, profiteren volgens het kabinet nog veel mensen daar niet van mee. Het kabinet wenst daarom maatregelen te nemen waardoor er meer evenwicht komt tussen zekerheid en kansen. Hoewel het nog maar de vraag is of de kabinetsplannen daadwerkelijk een eerlijkere arbeidsmarkt teweegbrengen, zullen de plannen wel  voor een aantal veranderingen in het arbeidsrecht zorgen.  Een aantal uit het oog springende plannen zullen in deze bijdrage worden besproken.

Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid (2015) heeft ertoe geleid dat het ontslag in sommige gevallen onnodig wordt bemoeilijkt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er onvoldoende reden is voor een ontslag op één specifieke ontslaggrond, zoals een verstoorde arbeidsverhouding of disfunctioneren, maar dat er wel bij meerdere gronden sprake is van problemen. Het kabinet acht het daarom wenselijk dat de arbeidsovereenkomst in dat geval kan worden ontbonden wegens een combinatie van ontslaggronden. Om de werknemer in deze kwestie tegemoet te komen, dient er wel een extra vergoeding aan de werknemer te worden toegekend.

De transitievergoeding wordt aangepast

De werknemer zal – als het aan het kabinet ligt – vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst al recht hebben op een transitievergoeding in plaats van na 24 maanden.

Voor de werkgever wordt het mogelijk om de scholingskosten in mindering te brengen op de vergoeding. Ook komt er een compensatie voor de werkgever bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en zal de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen komen te vervallen indien er een cao van toepassing is.

Wijziging ketenregeling

De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar mogen worden gesloten. Hoewel de keten nog maar net door de invoering van de WWZ is verkort naar twee jaar, zal deze weer worden verlengd naar drie jaar. Dat er een nieuwe keten ontstaat bij een onderbreking van zes maanden blijft hetzelfde. Het kabinet acht het echter wel wenselijk om hier sectoraal vanaf te wijken indien dat nodig is.

Daarnaast worden de mogelijkheden voor een langere proeftijd verruimd. Zo wordt het mogelijk om bij een contract voor onbepaalde tijd een proeftijd van vijf maanden overeen te komen. Hierdoor wordt het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker gemaakt.

Verplichting loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetalingsverplichting van kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van twee naar één jaar. De verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling en de re-integratie wordt in het tweede jaar overgedragen aan het UWV. De ontslagbescherming van twee jaar blijft echter wel in stand.

De wet DBA wordt vervangen

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) heeft voor veel onrust gezorgd waardoor juist de echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt. Doordat de wet een averechts effect heeft gehad, wordt de wet vervangen. De nieuwe wet moet schijnzelfstandigheid voorkomen en de echte zelfstandigen zekerheid bieden.

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt wel dat – als het aan het kabinet ligt – er een aantal zaken gaan veranderen in het arbeidsrecht. Of de plannen daadwerkelijk voor een nieuwe balans gaan zorgen op de arbeidsmarkt is nog niet te zeggen. Het blijft echter wel zaak om de plannen op de voet te blijven volgen.

19 oktober 2017

Ronny Nobus