Een disfunctionerende werknemer; wanneer is ontslag mogelijk?

Van disfunctioneren is kort gezegd sprake als de werkgever kan aantonen dat de werknemer niet geschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Om de werknemer daadwerkelijk te ontslaan is echter het enkel aantonen van het disfunctioneren onvoldoende. De werkgever zal eerst over een ontslagdossier moeten beschikken voordat de rechter zal instemmen met een dergelijk ontslag.

In de praktijk blijkt toch regelmatig dat een verzoek tot ontslag wegens disfunctioneren niet wordt toegewezen omdat niet aan alle eisen is voldaan. Het is dus belangrijk voor zowel de werkgever als de werknemer om te kunnen oordelen of aan de voorwaarden is voldaan. Op grond van de wet bestaan er een vijftal eisen:

  1. Ten eerste moet de werkgever kunnen aantonen dat er sprake is van disfunctioneren. Dit kan worden gedaan door het verzamelen van bewijsstukken. Denk hierbij aan functioneringsverslagen, brieven en e-mails. Uit deze stukken moet blijken dat de werknemer ongeschikt is voor de bedongen arbeid.
  2. Daarnaast is het zeer belangrijk dat het disfunctioneren niet het gevolg is van een ziekte of gebrek. Als dat het geval is, zal een ontslagaanvraag weinig kans van slagen hebben.
  3. Verder moet de werknemer ook tijdig in kennis zijn gesteld van zijn disfunctioneren. Dit betekent dat de werknemer niet op een maandagochtend mag worden overvallen met kritiek en vervolgens direct worden geconfronteerd met een ontslag. Een enkele opmerking is derhalve niet voldoende. De werkgever moet de werknemer meermaals wijzen op zijn functioneren.
  4. Ook het enkel in kennis stellen is onvoldoende. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat de werknemer op de hoogte is van de kritiek, maar ook dat aan de werknemer de mogelijkheid wordt geboden om zijn functioneren te verbeteren. Dit wordt het verbetertraject genoemd. In een dergelijk traject dienen er tezamen met de werknemer voortgangsgesprekken te worden gehouden en tussentijdse concrete doelen worden vastgesteld. In sommige gevallen is zelfs extra begeleiding nodig.
  5. Uit de voorgaande eis volgt tevens dat het ontslag wegens disfunctioneren niet mogelijk is als het ondermaatse presteren van de werknemer het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden en de scholing van de werknemer.
  6.  Tot slot moet de werkgever aannemelijk maken dat het niet mogelijk is om de werknemer binnen de organisatie te herplaatsen in een andere functie waarin de werknemer wel kan functioneren.

Uit het voorgaande blijkt wel dat er hoge eisen worden gesteld aan de werkgever. Het is dus zeer belangrijk om na te gaan of aan alle eisen is voldaan; enerzijds voor de werkgever om te voorkomen dat een procedure bij voorbaat gedoemd is te mislukken en anderzijds kan het voor de werknemer helpen om zijn kansen in te schatten. Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op of maak een afspraak voor het gratis inloopspreekuur.

3 augustus 2017

Nathalie van Poucke