Discussie: is de werkgever nu wel of niet verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen met komst van de Wet compensatie transitievergoedingen?

Wanneer een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is na twee jaar wordt ontslagen, heeft hij recht op uitbetaling van de volledige transitievergoeding. Werkgevers vermijden regelmatig deze verplichting door het dienstverband ‘slapend’ te houden in die zin dat de werknemer in dienst blijft maar niet langer loon ontvangt. Aangezien de transitievergoeding pas moet worden betaald als het dienstverband wordt beëindigd, heeft de werknemer hier geen recht op.   

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de wetgever de Wet compensatie transitievergoedingen aangenomen welke op 1 april 2020 in werking zal treden. De wet houdt in dat de werkgever die een transitievergoeding heeft uitgekeerd aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer daarvoor wordt gecompenseerd.

Naar aanleiding hiervan zijn er inmiddels een tweetal procedures gevoerd door werknemers de beëindiging van hun dienstverband hebben gevorderd onder toekenning van de transitievergoeding. Beide werknemers konden vanwege het bereiken van  pensioengerechtigde leeftijd niet tot 1 april 2020 wachten en wensten hun recht op een transitievergoeding veilig te stellen.[1] 

In de eerste procedure oordeelde de rechtbank Overijssel d.d. 21 maart 2019[2] dat er in de wet geen wettelijke verplichting bestaat voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Een slapend dienstverband zorgt er dan ook niet voor dat de werkgever in strijd handelt met zijn plicht om zich als goed werkgever te gedragen. De werknemer had derhalve geen recht op de transitievergoeding. De invoering van de wet waardoor de werkgever de uitbetaalde transitievergoeding terug zou krijgen, maakte dat niet anders.

In de tweede procedure oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag d.d. 28 maart 2019[3] echter anders. De rechter overwoog dat door de invoering van de wet de werkgever zich juist niet als goed werkgever gedraagt indien hij een dienstverband slapend houdt. Door de compensatie heeft de werkgever namelijk geen enkele reden meer om de arbeidsovereenkomst voort te zeten waardoor de werknemer wel recht had op de transitievergoeding.

Aangezien beide uitspraken lijnrecht tegenover elkaar staan is het laatste woord hier nog niet over gesproken! We houden u uiteraard hiervan op de hoogte!

4 april 2019

Anneline Nieuwenhuijse


[1] De transitievergoeding is niet meer verschuldigd indien de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

[2] Rechtbank Overijssel 21 maart 2019 ECLI:NL:RBOVE:2019:1021

[3] Niet gepubliceerd