De zieke werknemer moet zich te allen tijde verzetten tegen zijn ontslag

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen doordat partijen een beëindigingsovereenkomst met elkaar sluiten. Zij kunnen dat in onderling overleg met elkaar doen. Een werknemer hoeft zich niet tegen zijn ontslag te verzetten en mag dus instemmen met een beëindigingsovereenkomst wanneer hij niet ziek is en het initiatief voor het ontslag uitgaat van de werkgever.

Dit is anders voor de zieke werknemer. Hij moet zich te allen tijde verzetten tegen zijn ontslag.

Dat is ook het geval wanneer er een arbeidsconflict ontstaat en de werkgever de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer te ontbinden.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 8 april 2015 (CRvB 2015:1330). In die kwestie verzocht de werkgever de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te ontbinden. De kantonrechter gaf tijdens de zitting aan dat hij de overeenkomst zou gaan ontbinden en hij stelde partijen in de gelegenheid om op de gang overleg te voeren over een financiële regeling. Partijen deden dat. Zij maakten een afspraak over de beëindiging van het dienstverband en betaling van een ontslagvergoeding. De kantonrechter legde hun overeenkomst vast in een proces-verbaal. Dit is een heel gebruikelijke gang van zaken.

De werknemer vroeg vervolgens een ziektewetuitkering aan. Het UWV weigerde die te verstrekken omdat zij vond dat de werknemer niet had mogen instemmen met zijn ontslag. Door dat wel te doen, had hij een benadelingshandeling gepleegd en om die reden werd hem een Ziektewetuitkering geweigerd. De hoogste rechter in uitkeringskwesties, namelijk de Centrale Raad van Beroep hield de beslissing van het UWV in stand.

De les uit deze zaak is dat de zieke werknemer beter maar beter niet kan schikken en zich te allen tijde moet verzetten tegen zijn ontslag.

Onduidelijk is overigens hoever de verplichting gaat van de zieke werknemer om zich te verzetten. Onder het oude arbeidsrecht dat tot 1 juli 2015 gold, konden partijen niet in hoger beroep gaan van een ontbindingsvonnis van de kantonrechter. Inmiddels staat daartegen hoger beroep en zelfs cassatieberoep open.

Verlangt het UWV nu van de zieke werknemer wiens arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt ontbonden dat hij in hoger beroep gaat?

Die vraag is nog niet beantwoord. Als het UWV dit zou verlangen, dan veroordeelt dat de werkgever en de werknemer ertoe om nog jarenlang tegen elkaar te procederen.

De verleiding voor partijen wordt dan wel erg groot om in onderling overleg vast te stellen dat de werknemer al dan niet na een “Lourdes-genezing” niet meer ziek is om vervolgens met hem een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Hier kleven risico’s aan. Als het UWV bekend wordt dat een werknemer direct voorafgaand aan zijn ontslag ziek was, dan kan dat nog steeds gevolgen hebben voor zijn uitkering.

Peter Pijpelink

2 november 2015