De zieke werknemer en vakantie

Het komt helaas wel eens voor dat een werknemer voorafgaand aan of tijdens zijn vakantie ziek wordt. Hoe zit het dan met de vakantiedagen van deze werknemer?

Een zieke of ziek geworden werknemer geniet tijdens ziekte géén vakantieverlof (meer) maar ziekteverlof omdat ziekteverlof voorrang heeft op vakantieverlof. In beginsel mag de werkgever dan ook géén vakantiedagen afboeken voor de dagen dat de werknemer ziek is, tenzij de werknemer daarmee instemt.

Er zijn verschillende situaties waarin ziekte en vakantie samenlopen zijn te onderscheiden:

– De werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie

Wat als de werknemer al met vakantie is en ziek wordt tijdens deze vakantie? Als de werknemer ziek wordt tijdens zijn/haar vakantie, geniet deze niet langer vakantieverlof maar ziekteverlof. De gedachte daarachter is het essentiële verschil tussen het doel van vakantieverlof (ontspanning) en van het doel van het ziekteverlof (herstel).

De loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte gaat dan voor en daarom kunnen de dagen waarop de werknemer ziek is gedurende zijn/haar vakantie niet gelden als vakantie. De vakantiedagen waarop de werknemer ziek is mogen bijgevolg niet worden afgeboekt. Dit is slechts anders wanneer de werknemer toestemming geeft voor het afboeken van vakantiedagen. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als er in overleg met de werknemer kan worden vastgesteld dat de werknemer ondanks de ziekte toch van zijn vakantie heeft kunnen genieten en dat hij/zij daardoor toch de vakantiedagen inlevert.

– De werknemer wordt ziek voorafgaand aan zijn vakantie

Een andere situatie is die waarin een werknemer ziek wordt in de periode voorafgaand van zijn reeds vastgestelde, maar nog niet aangevangen, vakantie. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een werknemer zijn/haar vakantiedagen voor heeft bijvoorbeeld juli heeft vastgelegd en in juni voor een langere periode ziek wordt. Is er in de periode van de voorgenomen vakantie nog geen sprake van re-integratie dan kunnen de vakantiedagen van de werknemer niet worden afgeboekt. Ook hier geldt dat dit slechts anders wanneer de werknemer toestemming geeft voor het afboeken van vakantiedagen. Het is dus verstandig om hier voorafgaand aan de vakantie afspraken over te maken met elkaar.

– De langdurige zieke werknemer wil op vakantie

Iedere werknemer, gezond of ziek, heeft recht op vakantie. Een werknemer die reeds langdurig ziek is kan in sommige gevallen wel in staat zijn om op vakantie te gaan. Hiervoor heeft de werknemer wel toestemming nodig van zowel de werkgever als de bedrijfsarts. Vaak wordt aan de vakantie de voorwaarde verbonden dat de vakantie het herstel of de eventuele re-integratie niet belemmert. Is de zieke werknemer al aan het re-integreren dan kan hij verzoeken om te worden vrijgesteld van zijn re-integratie verplichtingen. Logischerwijs worden die dagen dan wel afgeboekt als vakantiedagen. Een werkgever zal ook vaak alleen instemmen met zo’n vakantie als de werknemer instemt met het afboeken van de vakantiedagen.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op!

4 april 2017

Marloes de Houck