De BeZaVa

Door de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVA) kunnen werkgevers, vanaf 2014, tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk worden voor de ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. Daar kunnen ook ‘oproepkrachten onder vallen.

Wat is een oproepkracht?

De term ‘oproepkrachten’ betreft een verzamelterm voor werknemers die een ‘losse’ arbeidsrelatie hebben met een werkgever. Voorbeelden daarvan zijn het nul-urencontract en het minimum/maximum-contract.

Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst kan de ziektewetpremie op de werkgever worden verhaald door het UWV.

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst hanteert het UWV de volgende criteria:

  1. de werknemer is verplicht om de arbeid zelf te verrichten
  2. de werknemer staat tijdens de arbeid in een gezagsverhouding tot de werkgever
  3. er wordt loon uitbetaald aan de werknemer

In de praktijk betekent dit dat wanneer een oproepkracht ziek uit dienst gaat, of binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek wordt (nawerking van de Ziektewet), UWV nagaat of er sprake is geweest van een arbeidsverhouding. Indien dit het geval is, zal het UWV de premie bij de werkgever verhalen.

Dit geldt ook voor oproepkrachten met een voorovereenkomst (oproepkrachten met een voorovereenkomst zijn niet verplicht aan een oproep gehoor te geven). Als een werknemer, die een voorovereenkomst heeft, ziek wordt tijdens de oproepperiode, heeft hij tot het einde van die periode recht op loondoorbetaling. Mocht hij ziek blijven na het aflopen van de oproepperiode, dan heeft hij recht op een Ziektewetuitkering.

Hoe wordt het aantal uren berekend?

Vaak is er geen sprake is van vaste uren bij een oproepcontract. Er kan onduidelijkheid ontstaan over de vraag wat het aantal uren is waarover de Ziektewetuitkering berekend moet worden. Wettelijk is bepaald dat er wordt gekeken naar het gemiddeld aantal gewerkte uren in 13 weken voorafgaand aan de ziekmelding.

Let op: ook ten aanzien van oproepkrachten met een arbeidsovereenkomst gelden re-integratieverplichtingen!

Bedrijven die werken met oproepkrachten maken nog wel eens de fout dat zij een ziekmelding van een oproepkracht niet doorgeven aan de arbodienst. Dit omdat zij in de veronderstelling verkeren dat er geen re-integratieverplichtingen zijn in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Als er sprake is van een ziekmelding heeft de werkgever echter altijd een verplichting tot re-integratie. Met de komst van de BeZaVa (2014) is het belang van de re-integratie van deze groep van werknemers nog groter geworden.

Voor de BeZaVa verdween de oproepkracht in de Ziektewet. Door het inwerking treden van de BeZaVa betaalt de werkgever, na einde van het contract met de werknemer, nu zelf de uitkering van de werknemer. Dit in de vorm van een gedifferentieerde premie aan het UWV (grote werkgevers, loonsom groter dan € 3.000.000 en middelgrote werkgevers loonsom tussen € 300.000 en € 3.000.000). Werkgevers met een loonsom van minder dan € 300.000 betalen een vaste sectorpremie.

Ronny Nobus

19 mei 2015