Afhandeling van verzet tegen OM-strafbeschikking duurt veel te lang!

De OM-strafbeschikking is een straf die door het openbaar ministerie wordt opgelegd voor een eenvoudig strafbaar feit zoals bijvoorbeeld openbaar dronkenschap. Bij de oplegging van de strafbeschikking komt er geen rechter aan te pas. Als men een strafbeschikking opgelegd krijgt en het hier niet mee eens is, kan hier tegen in verzet worden gegaan. Indien er in verzet wordt gegaan wordt de zaak alsnog voorgelegd aan de rechter of wordt in sommige gevallen de strafbeschikking gewijzigd of zelfs ingetrokken. Voor het recente onderzoek genaamd ‘beproefd verzet’ werd gekeken naar de naleving van de procedurele waarborgsom in de verzetprocedure door het openbaar ministerie. Daarnaast werd er gekeken naar de mate waarin de herbeoordeling van het openbaar ministerie en de beoordelingen van de rechter afwijken van de opgelegde strafbeschikkingen. Uit het onderzoek is gebleken dat de doorlooptijden van die zaken waarin men in verzet is gegaan veel te lang zijn. Uit het onderzoek bleek dat in meer dan 75% van de gevallen de redelijke termijn van 2 jaar wordt overschreden. Dat wil dus zeggen dat in die gevallen na 2 jaar het verzet nog altijd niet is behandeld. Het gevolg hier van is dat veel zaken tot seponering leiden en in andere gevallen leidt het er toe dat de rechter een veel lagere straf oplegt.

Zoals ook uit een eerder onderzoek is gebleken wordt bij het opleggen van strafbeschikkingen niet voldoende zorgvuldig gekeken naar het aanwezige bewijs. Zorgvuldigheid wordt dus aanbevolen. Immers, indien er beter naar het bewijs wordt gekeken zal dit ook tot minder vrijspraken leiden.

Ook wordt er aangeraden om meer naar de persoonlijke omstandigheden van een verdachte te kijken. Als er meer maatwerk wordt geleverd zal er bij verdachten minder aanleiding zijn om in verzet te komen en blijft een en ander hopelijk minder lang liggen.

Het Openbaar ministerie heeft in een reactie gesteld dat er reeds een tal van verbeteringen in gang zijn gezet en dat doorlooptijden zullen worden verkort.

Wordt vervolgd dus!

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/Publicaties/Rapporten%20en%20adviezen/HR-Rapport-Beproefd-Verzet.pdf

30 mei 2017

Marloes de Houck