Aanvullend geboorteverlof voor partners

Op 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) in werking getreden. Deze wet brengt een uitbreiding van het geboorteverlof voor partners met zich mee. Partners van de moeders die vanaf 1 juli 2020 bevallen, hebben voortaan recht op totaal zes weken betaald verlof.

Al langere tijd is de duur van het geboorteverlof onderwerp van discussie. Voorheen kregen de partners twee dagen verlof na de geboorte van hun kind. De verlofregeling werd vervolgens uitgebreid naar eenmaal het aantal werkuren per week. Sinds 1 juli 2020 komen daar vijfmaal het aantal werkuren per week als aanvullend verlof bij op grond van artikel 4:2 en 4:2a Wet arbeid en zorg (WAZO).

Het (aanvullend) geboorteverlof geldt voor de partner van de moeder. Een partner is een werknemer die:

  • getrouwd is met of geregistreerd partner is van de moeder;
  • ongehuwd met de moeder samenwoont; of
  • het kind heeft erkend.

Om in aanmerking te komen voor het aanvullend geboorteverlof gelden er een aantal regels. Ten eerste dient de baby te zijn geboren op of na 1 juli 2020. Nadat de eerste week geboorteverlof is opgenomen, heeft de partner het recht op vijf weken aanvullend verlof. Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt de partner van het UWV een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon van de partner, tot maximaal 70% van het wettelijk maximumdagloon.

Het geboorteverlof van de eerste week is achtereenvolgend opneembaar of verspreid over de eerste vier weken na de geboorte. Het aanvullend geboorteverlof kan eveneens achtereenvolgend of verspreid worden opgenomen gedurende een tijdvak van zes maanden, te rekenen vanaf de eerste dag na de geboorte. In beginsel mag de partner zelf invullen hoe het aanvullend geboorteverlof wordt opgenomen, tenzij de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. In dat geval mag de werkgever in overleg met de medewerker de verlofdagen anders inroosteren. De werkgever mag het verlof dus niet weigeren maar wel de periode waarin het verlofrecht gebruikt wordt.

21 augustus 2020

Marloes de Houck