One night stand

Uit een ‘one night stand’ wordt een dochter geboren. De vader heeft het kind niet erkend. Duidelijk is wie de vader is maar er is nooit enige vorm van contact geweest tussen het kind en de vader. Ook is geen sprake van een relatie met de moeder geweest.

De vraag die aan het Gerechtshof voorligt is of ondanks het gegeven dat er geen sprake is geweest van een relatie met de moeder noch van enig contact met de dochter de vader toch een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding ten behoeve van de dochter dient te voldoen.

Het Gerechtshof overweegt dat de verwekker op grond van artikel 1:394 BW van een kind dat alleen een moeder heeft, als ware hij ouder, verplicht is tot het voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind. Uit deze noch uit enige andere wettelijke bepaling vloeit voort dat die onderhoudsplicht van de verwekker verband houdt met de aard of de bestendigheid van de (voorafgaande) relatie tussen hem en de moeder. Ook indien de verwekker zich nooit als vader heeft gedragen en nooit in die hoedanigheid contact heeft gehad met het kind of wenst laat dit het bestaan van de onderhoudsplicht onverlet.

Aan dit wettelijk systeem ligt ten grondslag dat zowel de vader/verwekker als de moeder aan de verzorging en opvoeding van het kind moeten bijdragen en dus verantwoordelijk zijn. Voor de bepaling van de behoefte van het kind dient er van te worden uitgegaan dat ook de verwekker dient bij te dragen in de kosten van het kind met een bedrag dat hij aan het kind zou besteden indien het kind in zijn gezin zou opgroeien.

(Gerechtshof Amsterdam 28 november 2017, ECLi:NL:GHAMS:2017:4977).

18 januari 2018

Ilse de Dobbelaere-Woets